Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne i Definicje.

 1. Niniejszy Regulamin,, określa zasady i warunki korzystania z portalu gazety , prowadzonego pod adresem internetowym: cogdziekiedy.waw.pl – w szczególności prawa i obowiązki Administratora oraz Klientów. Regulamin został sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) i Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) – ustawa ta obowiązuje od 25 grudnia 2014r. i nie stosuje się jej postanowień, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
 2. Administratorem jest: Artur Orzełowski, prowadzący działalność pod firmą: „ART MEDIA Artur Orzełowski”, zs. Poręby 20, 38-460 Poręby, powiat krośnieński, woj. podkarpackie, Polska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nadane: REGON 370365189, NIP 6891032972., który to przedsiębiorca prowadzi bieżącą obsługę portalu.
 3. Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów i danych pochodzących z Serwisu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Administratora – bezwarunkowo zabronione. Zgody na przedruk lub publikację na innych stronach udzielane są drogą emailową.
 4. Portal przeznaczony jest dla: osób fizycznych, Przedsiębiorców i osób prawnych, które to podmioty posiadają zdolność do czynności prawnych.
 5. Konto Klienta „Moje konto”, to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana unikalnymi: loginem i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym najwygodniejsze dla Klienta korzystanie z oferty Portalu. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 6. Każdy Klient ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta Klienta. Konto Klienta jest darmowe.
 7. Przeglądanie Portalu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. Dodawanie treści  ogłoszenia jest bezpłatne. Płatne są niektóre Usługi dodatkowe związane z publikacją treści ogłoszenia.
 8. Administrator uznaje rejestrację za prawidłową, jeżeli Klient poda wszystkie wymagane w odpowiednim formularzu dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Administrator skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Administrator nie potwierdzi rejestracji, nie utworzy Konta Klienta.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem celem weryfikacji podanych danych – wyłącznie w razie uzasadnionej potrzeby.

Odpowiedzialność Administratora i jej ograniczenia.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności reklamowej i promocyjnej w Serwisie, poprzez umieszczanie np. bannerów, reklam multimedialnych Serwisu lub Parterów marketingowych Serwisu.
 2. Administrator zapewnia, iż dołoży należytej staranności, aby Serwis działał w sposób ciągły i bezawaryjnie.
 3. Administrator gwarantuje, iż pracownicy Serwisu stale dokładają należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.
 4. Administrator przypomina, iż wszelkie treści i dane zamieszczone w Serwisie przez Klientów są ich własnością, stanowiskiem i ich opiniami, a nie własnością, stanowiskiem, opinią  Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zakończenia funkcjonowania Serwisu wobec wystąpienia uzasadnionej przyczyny, która uniemożliwi jego działalność – w terminie 30 dni od jej wystąpienia – przy braku możliwości jej usunięcia. Informacja o zdarzeniu zostanie podana niezwłocznie na stronie głównej Serwisu.
 6. Administrator ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji usługi. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu serwisu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania. Opóźnienia związane z pracami obejmującymi rozbudowę lub konserwację Serwisu będą minimalizowane przez Administratora.
 7. Administrator nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu informatycznego do wymagań Serwisu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.
 8. Zabronione bezwarunkowo są wszelkie działania naruszające prywatność Klientów i Administratora.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie internetowej  albo podczas logowania na Konto Klienta i zapewniona im będzie  możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej czternastu dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.
 10. Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Administratorem a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów art.16-46 Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).